Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) ietvaros noslēgtas divas iepirkumu procedūras – ATKLĀTI KONKURSI:

  • „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/4 KF);

Piegādātājs: Personu apvienība "KOMPTECH GmbH" un SIA " ECOTECHNO BALTIC" (44103060038)
Līgumcena: 1 398 560,00 LVL

  • „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/5 KF)

Piegādātājs: Geo Consultants (40003340949)
Līgumcena: 38 690,10 LVL

 

     Projekts tiks īstenots Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atbilstoši „Malienas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008. -2013. gadam”.
Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūru Gulbenes novada teritorijā.
Šī projekta ietvaros paredzēts:

  • Sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve (atkritumu šķirošanas un apstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, savietošana ar esošo šķirošanas līniju, inženierkomunikāciju izbūve), plānotā jauda 15 tūkstoši tonnu gadā;
  • Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, inženierkomunikāciju izbūve, plānotā jauda ~ 4,5 m3/h.

      Paredzamais darbu izpildes laiks 22 (divdesmit divi) mēneši no darbu izpildes uzsākšanas. Projektu “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “ALBA 5”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

SIA "Alba 5" pateicās Balvu novada pašvaldībai un
Balvu bērnu un jauniešu centram par izveidoto īsfilmu.

 


Par atkritumu pieņemšanu Lielās talkas laikā

     Lielās talkas norises dienā, 2012.gada 21.aprīlī, poligons „Kaudzītes” darbosies no 8:00 līdz 16:30. Lielās talkas laikā savāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu varēs nogādāt līdz 25. aprīlim (ieskaitot) darba laikā no 8:00 līdz 16:30.
     Lielās talkas atkritumu nodošanai jāievēro sekojoši nosacījumi:
     • Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās talkas speciālajos dzeltenās krāsas maisos.
     • Transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot poligonā, jāuzrāda atkritumu apraksta veidlapa (brīvā formā), kas parakstīta un apzīmogota ar pašvaldības zīmogu. Atkritumu apraksts kalpo kā apliecinājums tam, ka poligonā „Kaudzītes” ievestie atkritumi ir tikuši savākti Lielās talkas ietvaros.
     • Maksa par Lielās talkas atkritumu pieņemšanu ir Dabas resursu nodoklis 7,00 LVL par katru tonnu + 1,54 LVL PVN 22% = kopā 8,54 Ls/tonnā
     • Rēķinu par atkritumu pieņemšanu poligonā „Kaudzītes” apmaksā pašvaldība, kura ir parakstījusi atkritumu apraksta veidlapu.
     Nosacījumu neievērošanas gadījumā ievestajiem atkritumiem tiks noteikta maksa saskaņā spēkā esošo tarifu, kas publicēts poligona „ Kaudzītes” interneta mājas lapā www.alba5.lv.
     Lielās talkas pamatmērķis ir sakopt kādu noteiktu publisku teritoriju, nevis atbrīvot šķūnīšus, pagalmus un mājas no ilgus gadus uzkrātām drazām. Lielā talka nav lielgabarīta atkritumu vākšanas akcija!

 

Atkritumu apraksta veidlapu var lejuplādēt šeit

 

Bez maksas pieņemsim
atsevišķi sasķirotu iepakojumu
un saimniecībās uzkrātās plēves

     SIA “ALBA 5” aicina zemniekus uzkrāt un nodot pārstrādei minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi bez sieta, tiem/tām jābūt atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām, kā arī tukšās plastmasas kannas.
     Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar kaimiņiem un uz atkritumu poligonu „Kaudzītes” kopīgi vest lielāku daudzumu sasķiroto materiālu, lai labais nodoms – saudzēt dabu (nododot atkritumus pārstrādei) ir samērojams ar cita dabas resursa (degvielas) patēriņu.
     Nododot sašķirotus atkritumus pārstrādei, Jūs bez maksas atbrīvojaties no atkritumiem, kā arī saņemsiet apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt kontrolējošajām iestādēm.
     Savākto materiālu SIA “ALBA 5” nogādā uz pārstrādi, no tā top plastmasas granulas, kuras tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu cietās plastmasas priekšmetu ražošanā.
     Gaidīsim Jūs ar sašķirotajiem atkritumiem poligonā „ Kaudzītes” Litenes pagastā, Gulbenes novadā, katru darbdienu no 8:00 – 16:30. Iepriekš vienojoties iespējami citi laiki!

 

     Dzīvosim zaļi!

Atkritumu pieņemšanas tarifs poligonā “Kaudzītes” no 2012.gada 1.februāra

Nr.p.k. Atkritumu veids Atkritumu Kods Tarifs, Ls/tonnā Dabas resursu nodoklis, Ls/tonnā PVN,Ls
22%
Kopā,
Ls/tonnā
1 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, betona gabali,apmetums, asfalts, , u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem. 170904 12.74 15.00 6.10 Ls 33.84
2 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, betona gabali,apmetums, asfalts, , u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 0.00 15.00 3.30 Ls 18.30
3 Azbestu saturoši būvmateriāli (šīferis) 170605 20.74 15.00 7.86 Ls 43.60
4 Nolietotas riepas 160103 35.74 0.00 7.86 Ls 43.60
5 Transportlīdzekļa sadalīšanas atkritumi 160119 20.74 7.00 6.10 Ls 33.84
6 Liela izmēra atkritumi 200307 20.74 7.00 6.10 Ls 33.84
7 Dārzu un parku atkritumi(arī kapsētu atkritumi) 200201 20.74 7.00 6.10 Ls 33.84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.