Iepirkumi

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     
 
| 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
 
19.12.2012

Lēmums
Iepirkumu komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus un pieņēmusi lēmumu:
Apstiprināt A/S „Virši A”, reģ.nr 40003242737 kā iepirkumā „Degvielas piegāde SIA „ALBA 5” saimnieciskajām vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALBA 5 2012/07 atbilstošo izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu LVL 25 222 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit divi lati un 00 santīmi) bez PVN.

 
14.12.2012

SIA „ Alba 5” precizē atklāta konkursa
“Degvielas iegāde SIA „Alba 5” saimnieciskās darbības nodrošināšanai ”

pielikumus nr.1 un pielikumu nr.3:

 

Aizpildot
pielikumu nr.1 Tehniskā specifikācija
vadīties pēc nolikuma p-ta 2.1 – benzīns 98E daudzums ir 4000 litri
pielikumu nr.3 Finanšu piedāvājums
vadīties pēc nolikuma p-ta 4.3.3 – Degvielas cena uz 2012.gada 10.decembri

 
21.11.2012

SIA „ Alba 5” izsludina atklātu konkursu
“Degvielas iegāde SIA „Alba 5” saimnieciskās darbības nodrošināšanai ”
Identifikācijas numurs ALBA 5 2012/07.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2012.gada 19. decembris, plkst. 10.00

 

Nolikumu var lejuplādēt
Nolikums (.pdf formātā)
Pielikumi (.doc formātā) (Precizēts 2012.gada 14decembrī)

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 
09.11.2012

SIA „ Alba 5”  izsludina iepirkumu procedūru saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu:
„Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALBA 5 2012/06
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 23.novembris, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

2012.gada 30.novembris
Iepirkumu komisijas lēmums

 


Pielikumi elektroniskā formātā word:

    tehniskā specifikācija (1.pielikums),
    pretendenta pieteikums (2.pielikums).
    līgums (3.pielikums).

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 
23.07.2012

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) ietvaros noslēgti divi līgumi:

 

     1) „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/4 KF);

 

Piegādātājs: Personu apvienība "KOMPTECH GmbH" un SIA " ECOTECHNO BALTIC" (44103060038)
Līgumcena: 1 398 560,00 LVL, noslēgts 2012.gada 16.jūlijā

 

     2) „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/5 KF)

 

Piegādātājs: Geo Consultants (40003340949)
Līgumcena: 38 690,10 LVL, noslēgts 2012.gada 15.jūnijā

 

Projekts tiks īstenots Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atbilstoši „Malienas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008. -2013. gadam”.
Projekta nodrošinās un attīstīt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, pilnveidos esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūru Gulbenes novada teritorijā.
Šī projekta ietvaros paredzēts:
– Sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve (atkritumu šķirošanas un apstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, savietošana ar esošo šķirošanas līniju, inženierkomunikāciju izbūve), plānotā jauda 15 tūkstoši tonnu gadā;
– Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, inženierkomunikāciju izbūve, plānotā jauda ~ 4,5 m3/h.

 

Paredzamais darbu izpildes laiks 22 (divdesmit divi) mēneši no darbu izpildes uzsākšanas 2012,gada 31.jūlija.

 

Projektu “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “ALBA 5”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
 
 

      Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) ietvaros noslēgtas divas iepirkumu procedūras – ATKLĀTI KONKURSI:

  • „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/4 KF);

 

Piegādātājs: Personu apvienība "KOMPTECH GmbH" un SIA " ECOTECHNO BALTIC" (44103060038)
Līgumcena: 1 398 560,00 LVL

  • „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/5 KF)

 

Piegādātājs: Geo Consultants (40003340949)
Līgumcena: 38 690,10 LVL

 

     

 

Projekts tiks īstenots Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atbilstoši „Malienas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008. -2013. gadam”.
Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūru Gulbenes novada teritorijā.
Šī projekta ietvaros paredzēts:

  • Sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve (atkritumu šķirošanas un apstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, savietošana ar esošo šķirošanas līniju, inženierkomunikāciju izbūve), plānotā jauda 15 tūkstoši tonnu gadā;
  • Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, inženierkomunikāciju izbūve, plānotā jauda ~ 4,5 m3/h.

      Paredzamais darbu izpildes laiks 22 (divdesmit divi) mēneši no darbu izpildes uzsākšanas.

Projektu “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “ALBA 5”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

SIA „Alba 5” (reģ.nr. 44103026358,) paziņo, ka 13.03.2012. plkst.11.00 „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., Latvija, LV 4405, tiek rīkota pārdošana izsolē SIA "Alba 5" piederošai kustamai mantai (preskonteineriem) ar augšupejošu soli:
10 m3 inv. Nr.167, 1350,-Ls
20 m3 inv. Nr.173, 2500,-Ls
20 m3 inv. Nr.174, 2500,-Ls
20 m3 inv. Nr.176, 2500,-Ls

 

Izsoles cena un nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā SIA "Alba 5", reģ.nr. 44103026358, AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", konta nr. LV20LHZB4400149023001 nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma.
Visi izsoles ietvaros veicamie maksājumi veicami latos bezskaidrā naudā. Nosolīto cenu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, izsoles uzvarētājs samaksā piecu dienu laikā no izsoles dienas.
Ar mantu var iepazīties darba dienās „ Kaudzītēs”, Litenes pag., Gulbenes nov., Latvija, LV 4405, iepriekš zvanot pa tālruni 64474145.

 

Pielikumā:

Izsoles nolikums
20m3 preskonteineru fotogrāfijas

2012.gada 20.februārī
SIA „ Alba 5” izsludina iepirkumu procedūru :
„Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALBA 5 2012/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2012. gada 5. marts, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv SIA „ALBA 5” Iepirkumu komisijas vadītāju Andris Kļaviņš
Tel.nr.: 64474145