Publiskojamā informācija

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Publiskojamā informācija

SIA “AP Kaudzītes” publiskojamā informācija:
 

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi Vispārējie stratēģiskie mērķi
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Darbības un komercdarbības veidi
3. Ētikas kodekss PastāvīgiĒtikas kodekss

*Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

Ētikas komisijas nolikums

*Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

*SIA “AP Kaudzītes” ētikas kodekss
4. Finanšu pārskati Regulāri Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati:

2020. gada I ceturksnis

2020. gada II ceturksnis

2020. gada III ceturksnis

2021. gada I ceturksnis

2021. gada II ceturksnis

2021. gada III ceturksnis

2022. gada I ceturksnis

2022. gada II ceturksnis

2022. gada III ceturksnis

2023. gada I ceturksnis

2023. gada II ceturksnis

2023. gada III ceturksnis

2024. gada I ceturksnis

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati:

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

2019. gads

Gada pārskats – 2020. gads

Neatkarīga revidenta atzinums – 2020. gads

Gada pārskats – 2021. gads

Vadības ziņojums – 2021. gads

Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2021. gads

Gada pārskats – 2022. gads

Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2022. gads

Gada pārskats – 2023. gads

Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2023. gads

5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Ne retāk kā reizi gadā Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
6. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Ne retāk kā reizi gadā Nav attiecināms
7. Informācija par īpašuma struktūru Pastāvīgi Alūksnes novada pašvaldība – 28.226 %
Balvu novada pašvaldība – 26.61399 %
Gulbenes novada pašvaldība – 28.226 %
Madonas novada pašvaldība – 16.93402 %


SIA “AP Kaudzītes” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
8. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi SIA “AP Kaudzītes” organizatoriskā struktūra
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Nav saņemti vai veikti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi htpps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1420
11. Statūti Pastāvīgi SIA “AP Kaudzītes” statūti
12. Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību Pastāvīgi Izstrādē
13. Informācija par valdes locekļiem Pastāvīgi SIA “AP Kaudzītes” valde
14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem Pastāvīgi Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
15. Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu Pastāvīgi Atalgojuma politikas principi

Valdes locekļa atalgojums
16. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Pastāvīgi SIA “AP Kaudzītes” neveic ziedošanu ( dāvināšanu) atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 27. panta otrajai daļai