Lēmums
Iepirkumu komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus un pieņēmusi lēmumu:
Apstiprināt A/S „Virši A”, reģ.nr 40003242737 kā iepirkumā „Degvielas piegāde SIA „ALBA 5” saimnieciskajām vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALBA 5 2012/07 atbilstošo izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu LVL 25 222 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit divi lati un 00 santīmi) bez PVN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.