LĒMUMS

 

Iepirkumu komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus un pieņēmusi lēmumu:

Apstiprināt SIA „Geo Consultants”, reģ.nr 40003340949 kā iepirkumā „Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALBA 5 2013/01A atbilstošo izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu LVL 6797,90 (seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi lati un 90 santīmi) bez PVN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.