Vakances

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Vakances

SIA “AP Kaudzītes”,VRN 44103026358, ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Vidzemē, kas nodrošina savākto atkritumu apsaimniekošanu atkritumu poligonā.

 

Aicinām darbā:

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90009115622
GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90009116327
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000054572
 
izsludina
 
atklātu konkursu uz kapitālsabiedrības
SIA “AP Kaudzītes”
 
VALDES LOCEKĻA
amatu
 

Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem, pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.

Valdes locekļa amata kandidātam ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, inženierzinātnēs un vides zinātnē, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā;
 • vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “AP Kaudzītes” komercdarbības jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija.

Papildus prasības:

 • izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (atkritumu apsaimniekošana) jomu;
 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību

darbību un to pārvaldi, t.sk. kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu;

 • izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • ir B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • atbilst valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem un apņemas ievērot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības un noteiktos ierobežojumus, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

Nepieciešamās vadības kompetences:

 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Kandidātam jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

 • elektroniski parakstītu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītas izglītības, pieredzes un prasmju esamību (izmantot pievienoto formu);
 • dzīves gājuma un pieredzes aprakstu jeb CV (Curriculum Vitae, kas sagatavots atbilstoši Europass CV standarta formai), iekļaujot pašvērtējumu par valodas zināšanām, norādot būtiskāko informāciju par pēdējās darba vietas /vadīto uzņēmumu darbības jomu, kandidāta atbildību un pienākumiem un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā, norādot informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecības esamību un kontaktinformāciju par personām, no kurām var iegūt atsauksmes (vismaz par pēdējo darba vietu);
 • elektroniski parakstītu apliecinājumu (izmantot pievienoto formu), apliecinotatbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un, ka kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem un piekrīt ievērot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības un noteiktos ierobežojumus, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • citu dokumentu kopijas, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot, kas apliecinātu izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikuma dokumentus iesniegt elektroniskā dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši norādītajām prasībām, parakstīts elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: personals@gulbene.lv.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 27.oktobrim plkst. 17:00.

SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa atlase un atbilstības vērtēšana notiks divās kārtās un to īstenos ar kapitāla daļu turētāju lēmumu izveidota Nominācijas komisija šādā sastāvā:

 • komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča – Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja;
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Armands Nikolajevs – Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītājs;
 • komisijas locekļi: Druvis Tomsons – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos; Egons Strumpe – AS “Balvu enerģija” padomes priekšsēdētājs; Oskars Janovičs – SIA “Madonas namsaimnieks” valdes loceklis.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, Nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt un prezentēt (līdz 10 min) redzējumu par SIA “AP Kaudzītes” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai. Informācija par kapitālsabiedrību pieejama www.kaudzites.lv.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība pirms nodokļu nomaksas – 2514,60 euro.

Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča, tālr.26482014.

Gulbenes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, lai nodrošinātu šīs kandidātu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai.

 
 
Informācija par SIA „AP Kaudzītes”, reģ.nr. 44103026358, valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem
 
 
 

Mehāniķi (7233 01) cieto sadzīves atkritumu poligonā Kaudzītes

Mēs piedāvājam:

 
 • Pilnu darba slodzi;
 • Labus darba apstākļus;
 • Bruto pamata atalgojums 900 EUR/bruto pārbaudes laikā līdz 1100 EUR mēnesī pēc pārbaudes laika;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada;
 • Darba apģērbu atbilstoši sezonai un veicamajam darbam;
 • Tehnisko aprīkojumu darbu veikšanai;
 • Dienesta automašīnu darba pienākumu veikšanai.
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšana ar 2022. gada 3. janvāri.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas darbību tehniskā kārtībā;
 • Traktortehnikas un automašīnu tehniskā stāvokļa nodrošināšana;
 • Organizēt visa tehniskā aprīkojuma funkcionalitāti atkritumu poligonā;
 • Sekot līdzi visas tehnikas ikdienas apkopēm un savlaicīgi plānot periodiskās apkopes;
 • Degvielas un smērvielu sagādes organizēšana;
 • Rezerves daļu sagāde;
 • Iespēju robežās veikt vienkāršos tehnikas un infrastruktūras remontdarbus uz vietas poligonā;
 • Darba aizsardzības inventāra nodrošināšana un sagāde;

Darba laiks:

 • Normāls darba laiks no 8:00 – 17:00, ar pusdienu pārtraukumu.

Darba vieta:

 • Cieto sadzīves atkritumu poligons KAUDZĪTES, Gulbenes novads, Litenes pagasts.

Prasības:

 • Vēlama pieredze līdzīgā amatā ar labām atsauksmēm;
 • Datorprasmes (MS Office., u.c.);
 • Izglītība tehniskā jomā;
 • Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Godprātīga attieksme pret darbu, augsta atbildības izjūta;
 • Spēja strādāt kvalitatīvi un intensīvi;
 • Perfektas valsts valodas zināšanas;
 • Bez kaitīgiem ieradumiem;
 • Spēja cieņpilni komunicēt ar darba kolēģiem;
 • Obligāti nepieciešams sadarbspējīgs Covid – 19 vakcinēšanas vai pārslimošanas sertifikāts.
 

Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesniegt personīgi atkritumu poligonā Kaudzītes, Gulbenes novadā, Litenes pagastā vai sūtīt e-pastā info@kaudzites.lv; tālrunis 64474145.

 

Pieteikties līdz 2022. gada 15. februārim.

 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka, izskatot iesūtītos pieteikumus, sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbildīs mūsu prasībām.

 

Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AP Kaudzītes”, Gulbenes novads, Litenes pagasts, LV-4405.

 
 
 

OTRREIZĒJO IZEJVIELU ŠĶIROTĀJUS (līgums uz nenoteiktu laiku)

 
Profesijas kods 9612 02
 
Darba pienākumi: Veikt izlietotā iepakojuma, otrreizēji izmantojamo un citu materiālu šķirošanu
 
Normāls darba laiks – 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā
 
Darba laiks no 8.00 – 16.30
 
Darba samaksa: Stundas tarifa likme 3.36 EUR/h (bruto)
 
Darba vieta: “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads
 
Lai pieteiktos darbā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e- pastu: info@kaudzites.lv vai zvanīt pa tālruni 64474145